University of Rochester @ Rochester, NY

University of Rochester @ Rochester, NY

Photography by Iftekhar Naim.